Treball de Fi de Màster (TFM)

El TFM és el resultat de desenvolupar un treball d’aprofitament i síntesi de les diferents àrees de coneixement que defineixen els estudis del Màster. El seu objectiu és el de posar en pràctica i avaluar les competències específiques adquirides durant el desenvolupament de les assignatures i els tallers del Màster, en un procés que també posa a prova altres competències genèriques i transversals, com ara els hàbits de treball i la capacitat de síntesi personal. L'estudiant disposarà de 20-25 minuts per a la defensa oral del seu TFM. Aquesta presentació és pública i es realitza davant un tribunal format per tres persones de l'àmbit acadèmic.

 

Continguts i format

El resultat del treball es reflecteix en una memòria que ha d'incloure, com a mínim, els següents apartats:

  • Resum (català, castellà i anglès) 
  • Índex del treball, índex de taules i figues
  • Taula d'acrònims
  • Definició d'objectius
  • Anàlisi d'antecedents, estat de l'art i viabilitat
  • Metodologia
  • Desenvolupament i anàlisi de resultats
  • Anàlisi de la sostenibilitat i de les implicacions ètiques del treball seguint la ‘Guia per incorporar l'anàlisi de sostenibilitat i implicacions ètiques en els TFE’. Donada la naturalesa dels TFMs del Màster, aquest apartat només haurà de recollir de forma explícita aquells aspectes que apareixen a la guia que no han estat abordats de forma implícita al llarg del treball.
  • Conclusions
  • Referències

 

Procés administratiu

Alta d'oferta de TFM

Per tal que l’alumnat pugui iniciar el procés administratiu associat a la realització i posterior defensa del Treball de Fi de Màster, cal que el TFM hagi estat donat d'alta pel seu tutor o tutora mitjançant el formulari d'alta d'oferta de TFG/TFM corresponent. En cas que el TFM es realitzi en el marc d'una mobilitat internacional, consulteu les condicions del seu procés a la secció Vols marxar? (subsecció Treball de Fi de Màster (TFM) en programes de mobilitat) de l'apartat Mobilitat internacional d'aquest mateix web.

Matrícula

Per matricular el TFM és requisit imprescindible que aquest hagi estat assignat a l'alumne per part del seu tutor o tutora (acció a realitzar en l'apartat Expedient assignat del formulari d'alta d'oferta de TFG/TFM). La matrícula dóna dret a la tutoria/direcció i l’avaluació del TFM, i per tant es du a terme abans d’iniciar el treball. D’acord a la normativa de la UPC, la matrícula té la vigència d’un quadrimestre. En el cas de que l’estudiant o estudianta vulgui ampliar l’elaboració i/o defensa al quadrimestre següent, l’ha de tornar a matricular i en aquest supòsit ha de pagar únicament les taxes de matriculació i no l’import dels crèdits. El període de matrícula del TFM de cada quadrimestre està recollit al calendari de tràmits acadèmics corresponent.

Dipòsit

Per tal de dipositar el TFM, l'estudiant o estudianta ha de presentar, en les dates fixades, la memòria digital en format PDF i extensió máx. de 40 MB, amb portada formalitzada, i a través de l'e-Secretaria. Si s'escau, podrà també omplir el document d'autorització per a la difusió del TFM a UPCommons. Prèviament a aquesta acció, el/la tutor/a haurà d'haver omplert l'informe de seguiment TFM (fita 3a) com a autorització per al dipòsit i la defensa del mateix.

Convocatòries addicionals. L'estudiant o estudianta matriculat el 2n quadrimestre (Q2) i que no pugui dipositar en el curs matriculat, podrà optar a una matrícula addicional en el quadrimestre següent o una matrícula ordinària en el curs següent o més endavant. Podeu trobar tota la informació per a realitzar aquest tràmit aquí. Les dates de dipòsit i defensa es publiquen en el calendari acadèmic del curs següent. En el cas de matrícula addicional (estudiant o estudianta matriculat en Q2 i defensa en octubre), les dates de dipòsit acostumen a ser a mitjans de setembre i les de defensa un mes després, a mitjans d'octubre.

Suport. Mitjançant email a SIAE-Camins: masters.camins@upc.edu, amb l'assumpte/asunto/subject del mail "Incidència Entrega Digital".

Defensa

El període de defensa del TFM està recollit al calendari corresponent. Una setmana abans de l'inici d'aquest període, el/la tutor/a haurà d'haver comunicat a la direcció de l'MCTS el nom de la persona que actuarà com a president/a del tribunal, així com la data i hora de defensa escollides. La composició del tribunal (format per PDI del programa acadèmic) inclou un/a president/a, un/a secretari/a (en aquest cas, el/la tutor/a del TFM) i un/a vocal, qui serà escollit/da per sorteig entre els membres del PDI del programa acadèmic. En cas d'existir, el/la co-tutor/a pot formar part del tribunal amb veu però sense vot (podent ésser aquest consensuat i emès, en tot cas, pel tutor/a actuant com a secretari/a del tribunal).

La informació oficial referent al lloc, la data i l'hora de defensa del TFM es fa pública en aquest enllaç. L'accés al document de TFM final, a avaluar per part del PDI, es pot trobar en aquest enllaç (Atenea-TFE).

Confidencialitat

Un cop defensat, el TFM queda per defecte públicament accessible amb llicència UPCommons (veure apartat "TFM anteriors", més avall). En cas contrari, cal que el tutor o la tutora gestioni la Declaració de confidencialitat del professor. Aquest document cal que sigui emplenat, signat i adjuntat a l'acta de la defensa del TFM.

TFM en el marc d'un programa de mobilitat

Per obtenir més informació sobre el procediment per a realitzar el TFM dins un programa de mobilidad, consulta aquest enllaç.

 

Oferta de propostes de TFM

L'oferta de propostes de TFM queda definida a partir de tres opcions:

 

TFM anteriors

En els enllaços següents podeu consultar els TFM llegits en cursos anteriors.

 

Normativa

Per a més informació podeu consultar la Normativa interna del Treball de Fi de Màster.