Altres informacions

Permanència

Termini màxim de permanència per obtenir el títol: 4 anys  (5 en via lenta autoritzada)

Nombre mínim de crèdits a superar el primer any: 15 ECTS

Nombre de quadrimestres consecutius sense matricular cap assignatura: màxim 2 quadrimestres seguits / 1 any

 

Titulació

Que són el Títol i el Suplement Europeu al Títol

Un títol oficial és el que expedeix la Universitat, acreditatiu de la total superació d’un pla d’estudis de caràcter oficial, amb validesa acadèmica i professional a tot el territori nacional, d’acord amb la normativa vigent. El caràcter i validesa del títol oficial tindrà tots els efectes des de la data de certificació del pagament dels drets de la seva expedició.

L’objectiu del Suplement Europeu al Títol (SET) és oferir informació suficient per tal de millorar la transparència de les titulacions d’educació superior impartides als països europeus i facilitar el seu reconeixement acadèmic i professional dels titulats/des espanyols/es a fi de facilitar la mobilitat acadèmica i professional dels titulats entre les universitats i els mercats laborals d'aquests països.

El resguard del pagament dels drets d’expedició del títol acredita la condició de titulada o titulat de l’estudiant/a i li dóna tots els drets establerts per la legislació vigent. Aquest document serà lliurat a l’estudiant/a personalment en el moment de fer la sol·licitud del títol i del pagament de la taxa corresponent.

Més informació a https://www.upc.edu/sga/titols-i-set

Sol·licitud del títol i del SET

 • Requisits: Per tenir dret a l’expedició del títol s’han d’haver superat tots els crèdits que preveu el pla d’estudis del Màster.
 • Documentació a aportar: fotocòpia del DNI vigent.
 • La sol·licitud d’expedició l’ha de formalitzar la persona interessada a la secretaria, de manera presencial (consulteu els horaris). En el cas de no poder fer aquest tràmit personament, consulteu el procediment especial a la secretaria
 • Les dades personals s’han de fer constar segons figuren al corresponent DNI vigent. A la sol·licitud d’expedició s’afegiran els signes ortogràfics que no figurin al document identificatiu i es vulguin fer constar al títol i al Suplement Europeu al Títol (per exemple els accents). Aquests documents (Títol i SET) s’expediran fent constar les dades personals segons aquests criteris i no es podran modificar. Per aquest motiu és molt important tenir cura al revisar-les.
 • El preu del tràmit dels dos documents (títol i SET) és regulat anualment per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret de preus públics dels serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes. Pel curs 2014-2015 està fixat en 218,15€ (més informació i descomptes al decret de preus vigent).
 • El pagament es pot fer amb tarjeta de crèdit a la mateixa secretaria o bé a una oficina bancària.
 • El resguard del pagament dels drets d’expedició del títol acredita la condició de titulada o titulat de l’estudiant/a i li dóna tots els drets establerts per la legislació vigent. Aquest document serà lliurat a l’estudiant/a personalment, qui s’haurà d’identificar amb el document oficial corresponent vigent. En el cas de no poder fer aquest tràmit personament, consulteu el procediment especial a la secretaria
 • Termini: els estudiants i les estudiantes que compleixin tots els requisits poden realitzar aquest tràmit a partir de 2 dies feiners després de la defensa del TFM davant del tribunal (per exemple, defenses de dilluns, el dimecres següent si dimarts i dimecres són dies feiners). Excepció: En el cas que el TFM hagi estat qualificat pel tribunal amb Excel·lent i proposat per a MH, al finalitzar totes les defenses l’ORM resol quins són els TFM que són qualificats definitivament amb aquesta menció, i quan ho faci els estudiants que es troben en aquesta situació poden tramitar el seu títol.

Més informació a https://www.upc.edu/sga/titols-i-set

Lliurament del títol i del SET

La Secretaria Acadèmica de l'Àmbit de Camins, quan el títol sigui expedit i disponible ho comunica al titulat o a la titulada. Aquesta comunicació es realizar per correu electrònic (a l’adreça institucional ….@estudiant.upc.edu) i per escrit a l’adreça que consta a la sol·licitud.

 

Tràmits, peticions i consultes

Certificat acadèmic

La Certificació Acadèmica personal és un document que reconeix oficialment i per escrit l'expedient acadèmic de l’estudiant o estudianta. Aquest document es pot sol·licitar a la secretaria en horari d’atenció al públic. L’expedició d’aquest document té un preu regulat pel decret de preus públics que la Generalitat fixa de forma anual.

Consulta i/o còpia de la matrícula

Enllaç directe a l’accés de l’e-secretaria.

Consulta i/o còpia de l’expedient

Enllaç directe a l’accés de l’e-secretaria. Si necessites lliurar una còpia de l’expedient a algun organisme el pots imprimir i demanar a la secretaria que te’l segellin (consulta els horaris d’atenció).

Informes acadèmics relacionats amb beques i ajuts

Els tràmits relacionats amb els informes acadèmics semestrals o anuals vinculats a beques i/o ajuts pels estudis (p. ex., CONACyT, SENESCyT, etc.) que NECESSITIN L'AVALUACIÓ PER ESCRIT de la direcció del màster es poden demanar mitjançant correu electrònic a la Secretaria Acadèmica o mitjançant correu electrònic a .

Instància

Enllaç directe a l’accés de l’e-secretaria.

 

Pràctiques externes / Borsa de treball

Consulteu les condicions de pràctiques externes i de la borsa de treball a la web Universitat-Empresa de l'ETSECCP.

 

Representació de l'estudiantat

El Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat de la UPC especifica la participació i representació de l'estudiantat en el Consell i la Junta de l'Institut en els termes següents:

 • Secció 2: El Consell d’Institut Universitari de Recerca. Article 12: Composició. Punt 2: Membres electius. Apartat (d):  Com a mínim un representant elegit entre i pels estudiants i estudiantes dels màsters universitaris dels quals l’institut universitari de recerca és responsable.
 • Secció 3: La Junta d’Institut Universitari de Recerca. Article 20: Composició. Punt 2: Membres electius. Apartat (d):  Un representant del estudiants i estudiantes dels màsters universitaris dels quals l’institut universitari de recerca és responsable, elegit per i entre els membres del Consell d’aquest sector.

En aquest sentit, per a cada curs acadèmic s'escullen en votació pública dos representants dels estudiants al Consell, corresponents als cursos 1r i 2n del Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat respectivament, essent per defecte el membre electiu de la Junta el/la representant escollit de segon any.

Els/les representants de l'estudiantat en el curs actual (2021-2022) són:

 • Mateo Garcia i Clara Landarivar (1r any)
 • Andrea Oliver Marín (2n any)

La normatica UPC especifica la participació i representació de l'estudiantat de l'MCTS també en el Claustre universitari. El/la representant de l'estudiantat en el curs actual (2021-2022) és:

 • Marta Ventura


Normativa

Consulteu la Normativa dels Màster de la UPC a la web del Servei de Gestió Acadèmica.

 

Informació de contacte de la Secretaria Acadèmica de la Unitat de Gestió de l'Àmbit de Camins