Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

Quan, on i com matricular-se o modificar la matrícula

  • Dates de matrícula: consulta les dates clau.
  • Lloc: Contacte
  • Com matricular-se. Per matricular-se cal portar la documentació necessària a la Secretaria Acadèmica i triar les assignatures del pla d'estudis que es cursaran


IMPORTANT: Els estudiants de nou accés s'han de matricular del curs acadèmic sencer (Q1 i Q2). Els estudiants d'anys anteriors s'han de matricular de les assignatures optatives (Q3), però cal tenir en compte que pel TFM hi ha dos períodes de matrícula (segons el quadrimestre de defensa) i que aproximadament 3 setmanes abans s'han d'haver inscrit.

 

Estudiants de nou accés

Documentació a presentar

La documentació a aportar dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis previsque donen accés al màster universitari:

 

En centres propis de la UPC:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la certificació del nivell B2 d'anglès o equivalent (si se'n disposa).
 • Si teniu una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, cal lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocòpia compulsada).

En centres adscrits de la UPC o qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol, a més de la documentació anterior, cal presentar:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la certificació del nivell B2 d'anglès o equivalent (si se'n disposa).

En universitats o institucions estrangeres d'educació superior:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d'homologació del títol que dóna accés al màster.
 • Si el títol no està homologat, cal original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en aquell país. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d'estudis dóna accés aquest títol.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
 • Si es té una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, s'ha de lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocòpia compulsada).
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la certificació del nivell B2 d'anglès o equivalent (si se'n disposa).
 • Declaració d'equivalència de la nota final carrera de la titulació universitària que dóna accès al màster. Aquest document s'ha de sol·licitar a travès de la seu electrònica del Ministeri d'Educació Espanyol (tràmit: Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros > botó "Acceso al servicio online") i entregar datat i signat a l'apartat 9 (Declaración responsable).

 

IMPORTANT: Tots els documents acadèmics expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la. Tots els documents expedits fora de l'Estat Espanyol han d'estar traduïts al català o castellà. Després que la unitat gestora del màster hagi validat la documentació aportada, es pot fer la matrícula. Un cop abonat l'import de la matrícula, s'és estudiant del programa de màster universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

Estudiants d'anys anteriors

Els estudiants de cursos anteriors no han d'aportar nova documentació (només aquella que s'ha de renovar cada any, com el títol de Família Nombrosa). El dia de la matrícula els estudiants seleccionaran les assignatures optatives que cursaran.

 

Normativa Acadèmica

Consulta en el següent enllaç(abrir en una ventana nueva) la Normativa Acadèmica dels Graus i Màsters universitaris de la UPC (NAGRAMA).