Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés i admissió

Nombre de places ofertes

El nombre de places ofertes de nou ingrés pel Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat és de 40.


Requisits específics d'admissió

Titulació

Podran accedir al Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat els estudiants que provinguin d'una de les titulacions següents:

 • Grau en qualsevol dels àmbits de les enginyeries.
 • Grau en els àmbits de l'arquitectura o de l'edificació.
 • Grau en els àmbits de les ciències naturals i les matemàtiques.
 • Màster universitari en qualsevol dels àmbits de les enginyeries.
 • Màster universitari en arquitectura.
 • Màster universitari en ciències naturals.
 • Enginyeria superior (pre EEES).
 • Arquitectura (pre EEES).
 • Llicenciatura (pre EEES) en els àmbits de les ciències naturals i les matemàtiques.
 • Enginyeria tècnica (pre EEES).
 • Arquitectura tècnica (pre EEES).
 • Grau o màster universitari en qualsevol dels àmbits de les ciències socials, econòmica i de geografia. (*)


(*) Els estudiants amb un títol de grau o màster universitari en qualsevol dels àmbits de les ciències socials, econòmica i de geografia hauran de cursar obligatòriament un complement de formació, que serà fixat pel responsable del màster de manera personalitzada després de la revisió del expedient acadèmic del sol·licitant i després d'una entrevista personal.

No seran necessaris els complements de formació per als estudiants que tinguin un títol previ de grau en els àmbits d'enginyeria, arquitectura, edificació o ciències naturals i matemàtiques, o bé un títol preEEES dels àmbits de l''enginyeria, arquitectura tècnica, o ciències naturals i matemàtiques.

IMPORTANT: Els estudiants que tinguin més d'una titulació hauran d'escollir amb quina titulació sol·liciten l'admissió. La titulació escollida serà utilitzada per a la valoració dels criteris relacionats.

 

Acreditació del nivell B2 en llengua anglesa

Donat que algunes assignatures s'imparteixen en anglès, s'estableix com a mèrit l'acreditació del nivell B2 en llengua anglesa segons els requisits del reconeixement d'idiomes de la UPC. Consulta en aquest enllaç els certificats vàlids a la UPC.
 

Criteris de valoració i selecció

La Comissió Acadèmica del Màster prioritzarà les sol·licituds atenent a la puntuació obtinguda pels candidats i candidates (de 0 a 14) segons els criteris següents (consulta en aquest enllaç la ponderació dels mateixos):

 

Criteri

Puntuació

Titulació d'accés

 

Expedient acadèmic

0 a 7,0

Universitat d'origen

0 a 1,5

Altres titulacions universitàries

0 a 0,5

Coneixement d'anglès avançat (> B2) i altres idiomes diferents de la/s llengua/s oficial/s del pais d'origen

0 a 1,0

Experiència i motivació

 

Experiència professional (via CV)

0 a 1,0

Perspectives personals de futur (via carta de motivació)

0 a 1,0

Publicacions científiques (via CV)

0 a 1,0

Cartes de recomanació externes

0 a 1,0Preinscripció

Aplicació de preinscripció

Per matricular-vos en un màster universitari impartit per la UPC o un màster interuniversitari coordinat per la UPC, heu d'accedir a l'aplicació de preinscripció. (Consulta el Tutorial)

Calendari

Vegeu Dates clau.

Documentació obligatòria

Estudiantat de centres propis de la UPC

 • Currículum vitae (formato libre, preferentment normalitzat Europass).
 • Si teniu una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, cal lliurar la documentació acreditativa.

 

Estudiantat de centres adscrits a la UPC o de qualsevol universitat de l’Estat espanyol:

 • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport
 • Currículum vitae (format lliure, preferentment normalitzat Europass).
 • Títol universitari que dóna accés al màster o bé el comprovant d’haver pagat els drets d’expedició.
 • Certificació acadèmica oficial amb les assignatures cursades, les qualificacions, el núm. de crèdits/hores i la mitjana global de l'expedient acadèmic.

 

Estudiantat d'universitats estrangeres d'educació superior:

 • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport
 • Currículum vitae (format lliure, preferentment normalitzat Europass).
 • Títol universitari que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver pagat els drets d'expedició del títol. Si el títol està homologat pel Ministeri d'Educació Espanyol cal aportar la corresponent credencial d'homologació. Si el títol no està homologat, és necessari adjuntar un document emès per la universitat/institució on s'ha obtingut el títol, o per l'autoritat del país competent en la matèria, on s'acrediti que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en el país d’origen.
 • Certificat acadèmic oficial emès per la universitat amb les assignatures cursades, les qualificacions, el núm. de crèdits/hores, la mitjana global de l'expedient acadèmic i informació sobre el sistema de qualificacions aplicat (escala de la qualificació i nota mínima aprovatòria).
 • Declaració d'equivalència de la nota final carrera de la titulació universitària que dóna accès al màster. Aquest document s'ha de sol·licitar a travès de la seu electrònica del Ministeri d'Educació Espanyol (trámite: Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros > botón "acceso al servicio online"). El document s'ha de signar a l'apartat "9. Declaración responsable".

Documentació opcional (a valorar segons criteris)

 • Certificats de nivell d'idiomes.
 • Carta de motivació.
 • Cartes de recomanació.

Procediment

 1. Consulteu en primer lloc les Dates clau dels períodes de preinscripció al màster.
 2. Registreu-vos a l'aplicació de preinscricpió (veure més amunt), fent constar com a nom d'usuari una adreça vàlida de correu electrònic.
 3. A continuació, rebreu una contrasenya per accedir a l'aplicació, cal introduir les dades personals i acadèmiques, i annexar la documentació requerida.
 4. Un cop introduïdes les dades i annexada la documentació, cal enviar la sol·licitud online per tal que pugui ser revisada administrativament i acadèmica.
 5. Cal fer el pagament de la taxa de preinscripció en concepte del servei de tramitació de la preinscripció. El preu s'aplica per cada preinscripció a un màster universitari gestionat per la UPC. En cas de preinscripció a més d'un programa, caldrà abonar aquesta taxa per a cada preinscripció. Aquests imports no són reemborsables.
 6. Podeu fer canvis a la sol·licitud fins a la data de tancament del període de preinscripció, entrant-hi amb el nom d'usuari (adreça vàlida de correu electrònic) i la contrasenya assignada. Si esteu interessats a fer la preinscripció a més d’un programa de màster universitari, no cal replicar les dades aportades. 
 7. Un cop rebuda la notificació d’admissió, cal que la persona interessada ACCEPTI la sol·licitud a l’aplicació de preinscripció i faci efectiu el pagament de reserva final, d’acord amb les instruccions indicades a l’imprès que rebrà per correu electrònic. Aquesta quantitat es descomptarà del total de la matrícula un cop formalitzada, però, si finalment no es formalitza, no es retornarà llevat que el màster no s'imparteixi.
 8. El dia fixat com a data de resolució, es rebrà un correu electrònic informant sobre la resolució de l'admissió al màster universitari. Es pot consultar la resolució a la mateixa aplicació de preinscripció. L'admissió rebuda serà condicional, fins que es comprovi la veracitat de les dades acadèmiques aportades.
 9. Amb el document d'admissió, l'estudiantat de fora de la UE pot iniciar els tràmits de sol·licitud dels visats que els permetin l'estada al nostre país per tal de cursar el programa de màster universitari.