Comparteix:

Accés i admissió

Contacte: mcts.is.upc@upc.edu

En aquesta pestanya podreu consultar tota la informació sobre el nombre de places que s'ofereixen per a cadascuna de les titulacions que es llisten a sota, els seus requisits generals i específics i altres dades de caràcter general.

Només cal que cliqueu sobre la titulació que sigui del vostre interès per accedir-hi.


Nombre de places ofertes

El nombre de places ofertes de nou ingrés pel Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat és de 40.

Requisits generals d'admissió

 1. D'acord amb el Reial decret 822/2021, per accedir als ensenyaments oficials de màster universitari és necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial de graduada o graduat espanyol, o disposar d'un altre títol de màster universitari o bé de títols del mateix nivell que el títol espanyol de grau o màster expedits per universitats o institucions d'educació superior d'un país de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculti en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d'un títol expedit per una universitat d'un país no pertanyent a l'EEES el qual no ha d'estar homologat. La UPC comprovarà prèviament que aquests estudis corresponguin a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que facultin en el país expedidor per accedir a estudis de màster. L'accés per aquesta via no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el seu reconeixement a cap més efecte que el de cursar els estudis de màster. El títol de màster obtingut sí que tindrà plena validesa oficial.
 3. També pot accedir als ensenyaments de màster universitari l'estudiantat de grau de la UPC que, tot i no haver obtingut el títol de grau, tingui pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé que hagi finalitzat els estudis però estigui pendent d'assolir, si escau, la competència transversal en una tercera llengua.
  En el cas d'accés al màster amb crèdits ECTS de grau pendents de superar, el centre responsable de la titulació pot definir condicions addicionals sobre els crèdits pendents de cursar, o no permetre l'accés per aquesta via.
  En cap cas l'estudiantat que accedeixi per aquesta via podrà obtenir el títol de màster si prèviament no ha obtingut el títol de grau.
 4. Pel que fa a l'estudiantat que te un títol universitari oficial obtingut de conformitat amb els plans d'estudis d'acord amb la disposició addicional primera del RD 822/2021, pot accedir a un màster universitari si compleix els requisits següents:

  • Tenir un títol oficial d'arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada o enginyer o enginyera.
  • Tenir un títol oficial de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica o enginyer tècnic o enginyera tècnica.

Requisits específics d'admissió

 • Titulacions d'accés
  Podran accedir al Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat l'estudiantat que provingui d'una de les titulacions següents:
 • Acreditació del nivell B2 en llengua anglesa
  Donat que algunes assignatures s'imparteixen en anglès, s'estableix com a mèrit l'acreditació del nivell superior al B2 en llengua anglesa segons els requisits del reconeixement d'idiomes de la UPC. Consulta els certificats vàlids a la UPC.

* L'estudiantat amb un títol de grau o màster universitari en qualsevol dels àmbits de les ciències socials, econòmica i de geografia haurà de cursar obligatòriament un complement de formació, que serà fixat pel responsable del màster de manera personalitzada després de la revisió del expedient acadèmic dels sol·licitants i després d'una entrevista personal.


No seran necessaris els complements de formació per a l'estudiantat que tingui un títol previ de grau en els àmbits d'enginyeria, arquitectura, edificació o ciències naturals i matemàtiques, o bé un títol pre EEES dels àmbits de l'enginyeria, arquitectura tècnica, o ciències naturals i matemàtiques.

IMPORTANT
L'estudiantat que tingui més d'una titulació haurà d'escollir amb quina titulació sol·licita l'admissió. La titulació escollida serà utilitzada per a la valoració dels criteris relacionats.

Criteris de valoració i selecció per a l'admissió

La Comissió Acadèmica del Màster prioritzarà les sol·licituds atenent a la puntuació obtinguda pels candidats i candidates (de 0 a 14) segons els criteris següents (consulta la seva ponderació):

Titulació d'accés

 • Expedient acadèmic (de 0 a 7,0)
 • Universitat d'origen (de 0 a 1,5)
 • Altres titulacions universitàries (de 0 a 0,5)
 • Coneixement d'anglès avançat (>B2) i altres idiomes diferents de la/s llengua/s oficial/s del país d'origen (de 0 a 1,0)

Experiència i motivació

 • Experiència professional (via CV) (de 0 a 1,0)
 • Perspectives personals de futur (via carta de motivació) (de 0 a 1,0)
 • Publicacions científiques (via CV) (de 0 a 1,0)
 • Cartes de recomanació externes (de 0 a 1,0)

Nombre de places ofertes

El nombre de places ofertes de nou ingrés per a la doble titulació MCTS-MISMeC és de 10.

Durada

La durada total de la doble titulació MCTS-MISMeC és de 2 cursos acadèmics i 150 ECTS.

Requisits generals d'admissió

Els criteris d'accés generals seran els vigents per a cadascun dels dos màsters individualment:

Les Comissions Acadèmiques respectives hauran d'avaluar les sol·licituds durant el mateix període de preinscripció.

En cas que les sol·licituds d'accés superin l'oferta de places, l'admissió a la doble titulació vindrà donada per la nota d'expedient obtinguda per la persona candidata en fer l'ingrés.

Consulta aquí la informació sobre aquesta doble titulació.

Procediment per dur a terme la preinscripció


1
Consulteu en primer lloc les dates clau dels períodes de preinscripció al màster a la pestanya "Calendari".
2
Registreu-vos a l'Aplicació de preinscripció.
Cal fer constar com a nom d'usuari una adreça vàlida de correu electrònic, doncs en aquesta serà on rebreu una contrasenya per accedir a l'aplicació.
Si teniu cap dubte sobre com fer servir l'aplicació, podeu consultar el tutorial aquí.
3
Un cop introduïdes les dades personals i acadèmiques i annexada la documentació requerida a l'aplicació, cal fer el pagament de la taxa de preinscripció (30,21 euros) en concepte del servei de tramitació de la preinscripció. Aquest import no és reemborsable.
El pagament només es pot fer amb una targeta VISA o MASTERCARD, a través de l'aplicació on-line: a l'apartat Sol·licituds > Dades de la sol·licitud prémer el botó Fes pagament. En el moment de pagar, s'obté el comprovant corresponent.
En 24-48 hores la sol·licitud s'envia automàticament i passa a l'estat Enviada.
4

La sol·licitud d'admissió, un cop pagada la taxa de preinscripció, es pot trobar en una de les situacions següents:

No validada

La persona candidata no ha completat la sol·licitud dins dels períodes compresos entre les dates límit per fer el pagament de la taxa de preinscripció.

La sol·licitud passa a ser avaluada en els períodes de resolució següents fixats per les dates límit de pagament de la taxa de preinscripció sempre i quan es completi amb la informació i documentació requerida. En el cas que la sol·licitud continuï incompleta en el darrer dia del període de preinscripció, no entrarà en el procés de selecció.

Fora de termini

La sol·licitud s'ha iniciat dins del termini de preinscripció però es paga la taxa de preinscripció fora de la darrera data límit.

La sol·licitud no entra en el procés de selecció.

Validada

La sol·licitud està completa i s'ha abonat la taxa de preinscripció dins del termini.

El gestor valida la sol·licitud i s'eleva a la comissió acadèmica del màster per entrar en el procés de valoració i selecció.

5
La notificació de la resolució de l'admissió es realitza per correu electrònic dins dels 15 dies següents a cada data límit de pagament de la taxa de preinscripció. Consulta les dates a la pestanya "Calendari" d'aquesta pàgina. L'admissió serà condicional, fins que es comprovi la veracitat de les dades acadèmiques aportades el dia de la matrícula oficial.

Procediment per a què l'estudiantat admès obtingui una plaça al màster


1
Un cop rebuda la notificació d'admissió, cal que la persona interessada accepti la sol·licitud a l'aplicació de preinscripció i faci efectiu el pagament de 300€ en concepte d'avançament de matrícula. Rebreu les instruccions detallades per fer aquest pagament per correu electrònic. Si finalment no es formalitza la matrícula, aquest import no es retornarà, llevat que el màster no s'imparteixi.
2
Una vegada confirmat en el sistema el pagament de l'avançament de la matrícula (aproximadament 48 hores després de pagar), es genera el document d'admissió (carta d'acceptació) amb el qual l'estudiantat de fora de la Unió Europea pot iniciar els tràmits de sol·licitud del visat que permet l'estada al nostre país per tal de cursar el programa de màster universitari. El document s'envia a la persona interessada, per correu electrònic i per correu postal, 7-10 dies després de la confirmació del pagament.

Preinscripció pel curs 2024-2025

Períodes de preinscripció, tant pel MCTS com per la Doble Titulació amb MISMeC, per iniciar els estudis en el primer quadrimestre del curs 2024-2025 (setembre 2024):

Període ordinari

El període ordinari comença el 15 de gener de 2024 i finalitza l'1 de juliol de 2024. Les dates límit per completar la sol·licitud d'admissió i abonar la tasa de preinscripció per entrar en una de les seleccions següents (per exemple, les sol·licituds completades fins al 28 de març del 2024 entraran en la selecció 1):

 • Selecció 1: 28/03/2024
 • Selecció 2: 08/05/2024
 • Selecció 3: 22/05/2024
 • Selecció 4: 05/06/2024
 • Selecció 5: 19/06/2024
 • Selecció 6: 01/07/2024

La notificació del resultat de la selecció us arribarà per correu electrònic dintre dels 15 dies posteriors a cada data límit (més informació a la pestanya "Preinscripció").

La resolució oficial es publicarà a la pestanya "Resolucions" el 19 de juliol del 2024.

Període extraordinari

El període extraordinari comença el 1 de setembre del 2024 i finalitza el 4 de setembre del 2024.

La notificació del resultat de la selecció i la publicació de la resolució es faran el 13 de setembre del 2024.

MÀSTER EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE LA SOSTENIBILITAT

Documentació obligatòria

Estudiantat de centres propis de la UPC
 • Curriculum vitae (formato libre, preferentment normalitzat Europass).

Si teniu una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, cal lliurar la documentació acreditativa.

Estudiantat de centres adscrits a la UPC o de qualsevol universitat de l'Estat espanyol
 • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport
 • Curriculum vitae (format lliure, preferentment normalitzat Europass).
 • Títol universitari que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver pagat els drets d'expedició.
 • Certificació acadèmica oficial amb les assignatures cursades, les qualificacions, el núm. de crèdits/hores i la mitjana global de l'expedient acadèmic.
Estudiantat d'universitats estrangeres d'educació superior
 • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport.
 • Curriculum vitae (format lliure, preferentment normalitzat Europass).
 • Títol universitari que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver pagat els drets d'expedició del títol. Si el títol està homologat pel Ministeri d'Educació Espanyol cal aportar la corresponent credencial d'homologació. Si el títol no està homologat, és necessari adjuntar un document emès per la universitat/institució on s'ha obtingut el títol, o per l'autoritat del país competent en la matèria, on s'acrediti que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en el país d'origen.
 • Certificat acadèmic oficial emès per la universitat amb les assignatures cursades, les qualificacions, el núm. de crèdits/hores, la mitjana global de l'expedient acadèmic i informació sobre el sistema de qualificacions aplicat (escala de la qualificació i nota mínima aprovatòria).
 • Declaració d'equivalència de la nota final de carrera de la titulació universitària que dóna accès al màster. Només per a estudis a universitats no-Espanyoles. Aquest document s'ha de sol·licitar a la seu electrònica del Ministeri d'Universitats Espanyol. Consulta aquí les instruccions.

Documentació opcional (a valorar segons criteris)

  • Certificats de nivell d'idiomes.
  • Carta de motivació.
  • Cartes de recomanació.

Doble titulació (MCTS - MISMeC)

Documentació obligatòria

 • Documentació obligatòria pel Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat, relacionada a l'apartat anterior.
 • Carta de motivació específica per cursar la doble titulació (aprox. un full DIN A4)
 • Portfoli
 • Certificat del nivell B2 de l'idioma anglès (veure la taula de certificats vàlids a la UPC).

Documentació opcional

 • Documentació opcional pel Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat, relacionada a l'apartat anterior.