Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés i admissió

Contacte: mcts.is.upc@upc.edu

En aquesta pestanya podreu consultar tota la informació sobre el nombre de places que s'oferten per a cadascuna de les titulacions que es llisten a sota, els seus requisits generals i específics i altres dades de caràcter general.

Només cal que cliqueu sobre la titulació que és del vostre interès per accedir-hi.Nombre de places ofertes

El nombre de places ofertes de nou ingrés pel Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat és de 40.

AMUNT

Requisits generals d'admissió

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol.
 • Tenir un títol universitari oficial expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Tenir un títol oficial de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior, que hagi estat homologat per un títol oficial espanyol o sense homologació. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que tingui la persona interessada, ni el seu reconeixement a cap altre efecte que no sigui cursar els ensenyaments de màster.
  Si el títol no està homologat la Universitat ha de comprovar que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor, per accedir a estudis de màster. A aquest efecte, el centre docent pot sol·licitar la documentació que consideri necessària per tal de dur a terme la comprovació.

AMUNT

Requisits específics d'admissió

 • Titulacions d'accés
  Podran accedir al Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat l'estudiantat que provingui d'una de les titulacions següents:
 • Acreditació del nivell B2 en llengua anglesa
  Donat que algunes assignatures s'imparteixen en anglès, s'estableix com a mèrit l'acreditació del nivell superior al B2 en llengua anglesa segons els requisits del reconeixement d'idiomes de la UPC. Consulta els certificats vàlids a la UPC.

* L'estudiantat amb un títol de grau o màster universitari en qualsevol dels àmbits de les ciències socials, econòmica i de geografia haurà de cursar obligatòriament un complement de formació, que serà fixat pel responsable del màster de manera personalitzada després de la revisió del expedient acadèmic dels sol·licitants i després d'una entrevista personal.


No seran necessaris els complements de formació per a l'estudiantat que tingui un títol previ de grau en els àmbits d'enginyeria, arquitectura, edificació o ciències naturals i matemàtiques, o bé un títol pre EEES dels àmbits de l'enginyeria, arquitectura tècnica, o ciències naturals i matemàtiques.

IMPORTANT
L'estudiantat que tingui més d'una titulació haurà d'escollir amb quina titulació sol·licita l'admissió. La titulació escollida serà utilitzada per a la valoració dels criteris relacionats.

AMUNT

Criteris de valoració i selecció per a l'admissió

La Comissió Acadèmica del Màster prioritzarà les sol·licituds atenent a la puntuació obtinguda pels candidats i candidates (de 0 a 14) segons els criteris següents (consulta la seva ponderació):

Titulació d'accés

 • Expedient acadèmic (de 0 a 7,0)
 • Universitat d'origen (de 0 a 1,5)
 • Altres titulacions universitàries (de 0 a 0,5)
 • Coneixement d'anglès avançat (>B2) i altres idiomes diferents de la/s llengua/s oficial/s del país d'origen (de 0 a 1,0)

Experiència i motivació

 • Experiència professional (via CV) (de 0 a 1,0)
 • Perspectives personals de futur (via carta de motivació) (de 0 a 1,0)
 • Publicacions científiques (via CV) (de 0 a 1,0)
 • Cartes de recomanació externes (de 0 a 1,0)

AMUNT

Nombre de places ofertes

El nombre de places ofertes de nou ingrés per a la doble titulació MCTS-MISMeC és de 10.

Durada

La durada total de la doble titulació MCTS-MISMeC és de 2 cursos acadèmics i 150 ECTS.

Requisits generals d'admissió

Els criteris d'accés generals seran els vigents per a cadascun dels dos màsters individualment. Les Comissions Acadèmiques respectives hauran d'avaluar les sol·licituds durant el mateix període de preinscripció. Consulta aquí la informació sobre aquesta doble titulació.

En cas que les sol·licituds d'accés superin l'oferta de places, l'admissió a la doble titulació vindrà donada per la nota d'expedient obtinguda per l'estudiant candidat en fer l'ingrés.

Procediment per dur a terme la preinscripció


1
Consulteu en primer lloc les dates clau dels períodes de preinscripció al màster a la pestanya "Calendari".
2
Registreu-vos a l'Aplicació de preinscripció.
Cal fer constar com a nom d'usuari una adreça vàlida de correu electrònic, doncs en aquesta serà on rebreu una contrasenya per accedir a l'aplicació.
Si teniu cap dubte sobre com fer servir l'aplicació, podeu consultar el tutorial aquí.
3
Un cop introduïdes les dades personals i acadèmiques i annexada la documentació requerida a l'aplicació, cal fer el pagament de la taxa de preinscripció (30,21 euros) en concepte del servei de tramitació de la preinscripció. Aquest import no és reemborsable.
El pagament només es pot fer amb una targeta VISA o MASTERCARD, a través de l'aplicació on-line: a l'apartat Sol·licituds > Dades de la sol·licitud prémer el botó Fes pagament. En el moment de pagar, s'obté el comprovant corresponent.
En 24-48 hores la sol·licitud s'envia automàticament i passa a l'estat Enviada.
4

La sol·licitud d'admissió, un cop pagada la taxa de preinscripció, es pot trobar en una de les situacions següents:

No validada

La persona candidata no ha completat la sol·licitud dins dels períodes compresos entre les dates límit per fer el pagament de la taxa de preinscripció.

La sol·licitud passa a ser avaluada en els períodes de resolució següents fixats per les dates límit de pagament de la taxa de preinscripció sempre i quan es completi amb la informació i documentació requerida. En el cas que la sol·licitud continuï incompleta en el darrer dia del període de preinscripció, no entrarà en el procés de selecció.

Fora de termini

La sol·licitud s'ha iniciat dins del termini de preinscripció però es paga la taxa de preinscripció fora de la darrera data límit.

La sol·licitud no entra en el procés de selecció.

Validada

La sol·licitud està completa i s'ha abonat la taxa de preinscripció dins del termini.

El gestor valida la sol·licitud i s'eleva a la comissió acadèmica del màster per entrar en el procés de valoració i selecció.

5
La notificació de la resolució de l'admissió es realitza per correu electrònic dins dels 15 dies següents a cada data límit de pagament de la taxa de preinscripció. Consulta les dates a la pestanya "Calendari" d'aquesta pàgina. L'admissió serà condicional, fins que es comprovi la veracitat de les dades acadèmiques aportades el dia de la matrícula oficial.

Procediment per a què l'estudiantat admès obtingui una plaça al màster


1
Un cop rebuda la notificació d'admissió, cal que la persona interessada accepti la sol·licitud a l'aplicació de preinscripció i faci efectiu el pagament de 300€ en concepte d'avançament de matrícula. Rebreu les instruccions detallades per fer aquest pagament per correu electrònic. Si finalment no es formalitza la matrícula, aquest import no es retornarà, llevat que el màster no s'imparteixi.
2
Una vegada confirmat en el sistema el pagament de l'avançament de la matrícula (aproximadament 48 hores després de pagar), es genera el document d'admissió (carta d'acceptació) amb el qual l'estudiantat de fora de la Unió Europea pot iniciar els tràmits de sol·licitud del visat que permet l'estada al nostre país per tal de cursar el programa de màster universitari. El document s'envia a la persona interessada, per correu electrònic i per correu postal, 7-10 dies després de la confirmació del pagament.

Preinscripció pel curs 2021-2022

Períodes de preinscripció, tant pel MCTS com per la Doble Titulació amb MISMeC, per iniciar els estudis en el primer quadrimestre del curs 2021-2022 (setembre 2021):

Període ordinari

El període ordinari comença l'11 de gener de 2021 i finalitza el 6 de juliol de 2021. Les dates límit per completar la sol·licitud d'admissió i abonar la tasa de preinscripció per entrar en una de les seleccions següents (per exemple, les sol·licituds completades fins al 10 de març del 2021 entraran en la selecció 1):

 • Selecció 1: 10/03/2021
 • Selecció 2: 08/04/2021
 • Selecció 3: 28/04/2021
 • Selecció 4: 19/05/2021
 • Selecció 5: 29/06/2021
 • Selecció 6: 06/07/2021

La notificació del resultat de la selecció us arribarà per correu electrònic dintre dels 15 dies posteriors a cada data límit (més informació a la pestanya "Preinscripció").

La resolució oficial es publicarà a la pestanya "Resolucions" el 26 de juliol del 2021.

Període extraordinari

El període extraordinari comença el 1 de setembre del 2021 i finalitza el 6 de setembre del 2021.

La notificació del resultat de la selecció i la publicació de la resolució es faran el 14 de setembre del 2021.

Documentació obligatòria

Estudiantat de centres propis de la UPC
 • Curriculum vitae (formato libre, preferentment normalitzat Europass).

Si teniu una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, cal lliurar la documentació acreditativa.

Estudiantat de centres adscrits a la UPC o de qualsevol universitat de l'Estat espanyol
 • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport
 • Curriculum vitae (format lliure, preferentment normalitzat Europass).
 • Títol universitari que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver pagat els drets d'expedició.
 • Certificació acadèmica oficial amb les assignatures cursades, les qualificacions, el núm. de crèdits/hores i la mitjana global de l'expedient acadèmic.
Estudiantat d'universitats estrangeres d'educació superior
 • Fotocòpia DNI, NIE o Passaport.
 • Curriculum vitae (format lliure, preferentment normalitzat Europass).
 • Títol universitari que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver pagat els drets d'expedició del títol. Si el títol està homologat pel Ministeri d'Educació Espanyol cal aportar la corresponent credencial d'homologació. Si el títol no està homologat, és necessari adjuntar un document emès per la universitat/institució on s'ha obtingut el títol, o per l'autoritat del país competent en la matèria, on s'acrediti que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en el país d'origen.
 • Certificat acadèmic oficial emès per la universitat amb les assignatures cursades, les qualificacions, el núm. de crèdits/hores, la mitjana global de l'expedient acadèmic i informació sobre el sistema de qualificacions aplicat (escala de la qualificació i nota mínima aprovatòria).
 • Declaració d'equivalència de la nota final de carrera de la titulació universitària que dóna accès al màster. Aquest document s'ha de sol·licitar a travès de la seu electrònica del Ministeri d'Educació Espanyol (trámite Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros > botón acceso al servicio on-line). El document s'ha de signar a l'apartat 9. Declaración responsable.

Documentació opcional (a valorar segons criteris)

 • Certificats de nivell d'idiomes.
 • Carta de motivació.
 • Cartes de recomanació.