Vés al contingut (premeu Retorn)

Doble titulació MCTS - MISMeC

A partir del curs 2017 - 2018, s'obre la possibilitat de cursar la doble titulació entre els programes de Màster universitaris en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (MCTS) i en Intervenció Sostenible en el Medi Construït (MISMeC), amb una durada total de 2 cursos acadèmics i 150 ECTS . Les persones interessades hauran d'indicar aquesta opció en el procés de pre-inscripció.


1. Nombre de places a ofertar per curs acadèmic

 10 places

 

2.  Justificació de la proposta atenent a criteris acadèmics

La proposta d’una doble titulació entre MCTS i MISMeC sorgeix de la necessitat de satisfer la demanda, cada vegada major, d’alumnes del MCTS, de caràcter més generalista, amb interessos acadèmics específics relacionats amb l’arquitectura i la construcció sostenible, presents en el MISMeC. Atenent als objectius formatius d’ambdós programes trobem:

  • El Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat té com a objectiu proporcionar una formació interdisciplinària i avançada que faciliti la comprensió de les interaccions entre societat, economia i medi natural, així com de les opcions i tendències científiques i tècniques que permeten abordar els principals reptes del desenvolupament sostenible dels sistemes socioambientals actuals. El màster forma emprenedors i agents del canvi de cara a un desenvolupament sostenible, els quals, en funció de la seva especialització en els àmbits de la biodiversitat i el medi natural, l'ambient construït i els serveis o el sistema productiu i la gestió de la informació, podran dissenyar, implementar i avaluar solucions sostenibles en diferents camps de l'enginyeria i la tecnologia, treballant en diferents contextos, culturals i professionals, de forma transdisciplinària i amb rigor científic i tècnic.
  • El Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït té com a objectiu la formació i reorientació de professionals que, mitjançant projectes d'intervenció en l'espai urbà, els edificis i les infraestructures, siguin capaços de millorar la sostenibilitat del metabolisme social, reduint l'ús de recursos i la generació de residus, augmentant la capacitat productiva del territori i buscant amb això un model urbà més responsable basat en la transformació de la ciutat existent. Per a això, el màster ofereix un enfocament integral i transversal que no pot, de cap manera, limitar-se a la resolució de les qüestions tècniques, sinó que ha d'incorporar-se en un aprenentatge que permeti abordar la ciutat des de la lògica de la reutilització dels seus edificis i espais, des de la revitalització dels seus teixits i des de la repercussió social.
  • En aquest sentit, la similitud en els objectius dins d’àmbits diferents porten a un camí lògic que impliqui fomentar aquest marc de doble titulació i l’aprofitament mutu dels àmbits formatius i l’afavoriment de la col·laboració en recerca i projectes comuns entre els membres d’ambdós projectes acadèmics.

 

3.  Justificació de la proposta atenent a altres criteris

  • Científics. Ambdós projectes acadèmics donen accés als estudis de doctorat de la UPC, amb projectes de recerca que poden estar dirigits per professors responsables del propi màster o integrar-se en el programa de doctorat de l’Institut de Sostenibilitat de la UPC.
  • Professionals. El fet de donar l’opció d’aquesta doble titulació multiplica les possibilitats professionals dels estudiants que vulguin especialitzar-se en aquest àmbit particular.
  • Integració de l’oferta. El MISMeC recull renovada la vocació formativa de l’especialitat d’edificació sostenible que formava part del currículum del MCTS original, i la seva estructura va ser dissenyada per permetre el seu acoblament amb l’estructura del MCTS. Amb aquesta doble titulació, s’eviten les duplicitats formatives innecessàries, reconeixent les assignatures optatives del MCTS amb la formació obligatòria específica del MISMeC.

 

4.  Requisits d’admissió dels candidats

Els criteris d’accés generals seran els vigents per a cadascun dels dos màsters individualment. Les Comissions Acadèmiques respectives hauran d’avaluar les sol·licituds durant el mateix període de preinscripció.

  • L’admissió a la doble titulació s’haurà de sol·licitar a l’inici dels estudis de l'MCTS.
  • En cas que les sol·licituds d’accés superin l’oferta de places, l’admissió a la doble titulació vindrà donada per la nota d’expedient obtinguda per l’estudiant candidat en fer l’ingrés.

 

5.  Definició de l’itinerari curricular acadèmic

Les titulacions a assolir són: Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat i Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït. Per tal d’assolir la doble titulació caldrà que l’estudiant cursi 150 ECTS, tal i com s’indica a continuació:

 

PRIMER QUADRIMESTRE (Q1)

Assignatures

Màster

Tipologia

Crèdits

Fonaments d’Economia, Economia Ambiental i Ecològica

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Fonaments d’Enginyeria, Sostenibilitat i Desenvolupament

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Fonaments de Modelització Matemàtica i Sistèmica de la Sostenibilitat

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Fonaments d’Estadística Aplicada i Mesura de la Sostenibilitat i el Desenvolupament

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Fonaments de Ciències Socials i Aproximació als Conflictes Socioambientals

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Fonaments de Geociències i Sistemes d’Informació Geogràfica

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

TOTAL 30 ECTS

 

SEGON QUADRIMESTRE (Q2)

Assignatures

Màster

Tipologia

Crèdits

Fonaments d’Ètica, Empresa i Innovació

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Fonaments de Gestió Sostenible i Sistemes de Gestió Ambiental

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Taller d’Investigació - Acció en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat

MCTS

Obligatòria

5 ECTS

Optativa 1

MCTS

Optativa

5 ECTS

Optativa 2

MCTS

Optativa

5 ECTS

Optativa 3

MCTS

Optativa

5 ECTS

TOTAL 30 ECTS

 

TERCER QUADRIMESTRE (Q3)

Assignatures

Màster

Tipologia

Crèdits

Metabolisme social i ciutat

MISMeC

Obligatòria

5 ECTS

Aigua i ciutat

MISMeC

Obligatòria

5 ECTS

Energia i ciutat

MISMeC

Obligatòria

5 ECTS

Re-generar

MISMeC

Obligatòria

5 ECTS

Re-habitar

MISMeC

Obligatòria

5 ECTS

Re-habilitar

MISMeC

Obligatòria

5 ECTS

TOTAL 30 ECTS

 

QUART QUADRIMESTRE (Q4)

Assignatures

Màster

Tipologia

Crèdits

Taller de projectes

MISMeC

Obligatòria

15 ECTS

TFM

Comú als dos màsters però amb matrícula individual

TFM

15 + 30 ECTS

TOTAL 60 ECTS

 

En el cas del TFM, l’estudiant haurà de realitzar i defensar un TFM de 45 ECTS que englobi les competències associades a ambdues titulacions, MCTS i MISMeC. Amb independència que es realitzi un únic TFM, s’ha de matricular i avaluar obligatòriament a les dues titulacions de màster, ja que aquest no es pot reconèixer en cap cas. Això és requisit indispensable per a l’obtenció d’ambdós títols.

 

6.  Taula de reconeixement de l’itinerari cursat a cada un dels dos plans d’estudis

El MCTS reconeixerà com a crèdits optatius el crèdits obligatoris cursats al MiSMEC que s’indiquen a la següent taula de reconeixements.

Assignatures del MISMeC cursades

Assignatures del MCTS que es reconeixen

Metabolisme social i ciutat (5 ECTS)

Aigua i ciutat (5 ECTS)

Energia i ciutat (5 ECTS)

Re-generar (5 ECTS)

Re-habitar (5 ECTS)

Re-habilitar (5 ECTS)

Optativa 1 (5 ECTS)

Optativa 2 (5 ECTS)

Optativa 3 (5 ECTS)

Optativa 4 (5 ECTS)

Optativa 5 (5 ECTS)

Optativa 6 (5 ECTS)

 

 

7.  Normativa específica a aplicar a aquests estudiants

La normativa especifica a aplicar a aquests estudiants quant a rendiment mínim, desvinculació de l’itinerari de doble titulació, etc., seran les que corresponguin als programes de Màster MCTS i MISMeC, així com a la Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris de la UPC.