Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

Quan, on i com matricular-se o modificar la matrícula

  • Dates de matrícula: consulta les dates clau.
  • Horari de matrícula: de 10.00h a 13.30h
  • Lloc: Contacte
  • Com matricular-se. Per matricular-se cal portar la documentació necessària a la Secretaria Acadèmica i triar les assignatures del pla d'estudis que es cursaran


IMPORTANT: Els estudiants de nou accés s'han de matricular del curs acadèmic sencer (Q1 i Q2). Els estudiants d'anys anteriors s'han de matricular de les assignatures optatives (Q3), però cal tenir en compte que pel TFM hi ha dos períodes de matrícula (segons el quadrimestre de defensa) i que aproximadament 3 setmanes abans s'han d'haver inscrit.

 

Estudiants de nou accés

Documentació a presentar

La documentació a aportar dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis previsque donen accés al màster universitari:

 

En centres propis de la UPC:


 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la certificació del nivell B2 d'anglès o equivalent (si se'n disposa).
 • Si teniu una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, cal lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocòpia compulsada).

En centres adscrits de la UPC o qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol, a més de la documentació anterior, cal presentar:


 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la certificació del nivell B2 d'anglès o equivalent (si se'n disposa).

En universitats o institucions estrangeres d'educació superior:


 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d'homologació del títol que dóna accés al màster.
 • Si el títol no està homologat, cal original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en aquell país. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d'estudis dóna accés aquest títol.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
 • Si es té una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, s'ha de lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocòpia compulsada).
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la certificació del nivell B2 d'anglès o equivalent (si se'n disposa).

 

IMPORTANT: Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la.

Després que la unitat gestora del màster hagi validat la documentació aportada, es pot formalitzar la matrícula. Un cop satisfet l'import de la matrícula a l'entitat bancària corresponent, s'és estudiant del programa de màster universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Reconeixement de crèdits

Per tal de demanar un reconeixement de crèdits d’altres estudis, s’han de seguir els següents procediments:

En el cas d’estudis cursats en ensenyaments universitaris oficials:

    • Certificat oficial de l'expedient acadèmic.
    • Programa de les assignatures aprovades segellat pel centre d'origen.
    • Pla d'estudis.

En el cas d’estudis cursats en ensenyaments universitaris no oficials (títols propis).

  • Presentar instància model de sol·licitud de reconeixement de crèdits i corroborar que els estudis compleixen les condicions següents:
  1. Han d’estar inscrits en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o bé haver estat aprovats pel Consell de Govern d’una universitat dins la seva programació universitària.
  2. Han de tenir una durada mínima de 60 ECTS(1).
  3. Les condicions d’accés a l’ensenyament han de ser com a mínim les exigides per accedir a un títol de màster universitari (vegeu l’apartat Condicions d’accés de la NAMU obriu en una finestra nova). No es tenen en compte els criteris específics d’admissió.

(1) És consideren equivalents a l’efecte del reconeixement els ensenyaments corresponents a programes de màster impartits per la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC), tot i que no tinguin una càrrega lectiva definida en ECTS, sempre que la durada mínima d’aquests programes sigui de 450 hores lectives (45 crèdits) i sempre d’acord amb els criteris establerts a aquest efecte en aquesta normativa. No es poden reconèixer, per tant, altres programes que imparteixi l’FPC que no siguin de màster.

 

En ambdós casos, al mateix temps, per tal de que la comissió acadèmica del màster comenci a avaluar la sol·licitud, s’ha d’abonar la taxa que dicta el decret de preus obriu en una finestra nova corresponent. Un cop estudiat cada cas, la Comissió acadèmica del màster dictarà una resolució. En el cas de ser positiva, s'hauran de matricular les assignatures convalidades perquè constin en l'expedient acadèmic. El preu dels crèdits reconeguts és del 15% del preu oficial del crèdit. Per a més informació, pots consultar l’apartat Reconeixement i transferència de crèdits de la NAMU (Normativa Acadèmica de Màsters Universitaris) obriu en una finestra nova.

Terminis:

Consulta les dates clau.

Informació pels estudiants de nou accés

 • Nom i codi d'usuari per a les intranets (estudiants de nou ingrés):
  24 hores laborables després de realitzada la matrícula, s'envien dos correus electrònics a la bústia de correu personal facilitada en el moment de la matrícula.

  • Missatge 1: Informa de les credencials d'accés a les intranets.
  • Missatge 2: Ens ofereix una URL d'un sol ús que permet a l'estudiant definir la seva contrasenya d'accés.

  Durant les següents 24h laborables, l'estudiant de nou ingrés pot accedir amb aquestes credencials a les intranets de la UPC (Campus virtual Atenea, e-Secretaria, correu electrònic, etc.).

  L'estudiant pot canviar la seva contrasenya o recuperar-la en cas d'oblit a través d'aquesta adreça web obriu en una finestra nova.

 

 • Accés al correu electrònic de l'estudiantat Correu UPC obriu en una finestra nova
 • Accés al Campus Virtual Atenea obriu en una finestra nova
 • Accés a l'e-Secretaria obriu en una finestra nova
 • Carnet UPC: Si encara no tens el carnet UPC, informa't a la web del carnet UPC obriu en una finestra nova
 • Més informació d'acollida en aquest enllaç obriu en una finestra nova

 

Estudiants d'anys anteriors

Els estudiants de cursos anteriors no han d'aportar nova documentació (només aquella que s'ha de renovar cada any, com el títol de Família Nombrosa).

El dia de la matrícula els estudiants seleccionaran les assignatures optatives que cursaran.

Consulta més informació sobre la inscripció, matrícula i dipòsit del TFM en aquest enllaç.

 

Preus, beques, descomptes i modalitats de pagament

Pots trobar tota la informació referent als preus de la matrícula, les formes de pagament i també de beques i ajuts en el següent enllaç obriu en una finestra nova.

D'altra banda, hi ha situacions personals que impliquen reduccions en el preu de la matrícula i que s'han d’acreditar degudament, d’acord amb la normativa aplicable, en el moment de formalitzar la matrícula a la secretaria del centre (accediu a aquest enllaç obriu en una finestra nova per a més informació).

 

Normativa Acadèmica

En el següent enllaç obriu en una finestra nova trobareu la Normativa acadèmica dels Màsters Universitaris de la UPC.